×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

DERS İÇERİKLERİ

 

BAF 101 Bankacılığın Temelleri (3 0 3) (AKTS: 6)

Bu dersin konuları şu şekildedir: para kavramı  temeli ve çeşitleri; para piyasasında arz ve talep ilişkisi; bankacılığın temel kavramları çeşitleri işlemleri ve ekonomideki rolü; banka-dışı diğer finansal kurumlar.

 

BAF 102 Grafiksel Analiz (3 0 3) (AKTS: 4)

Bu derste histogramlar  tablo ve trendler  başlıca eğriler  gradyanlar  denklem sistemleri  eşitsizlikler  fonksiyon tipleri ve bunların finansal verilerle olan ilişkisini içeren lineer ve ikinci derece denklemlerin grafiklerinin çizilmesi  yorumlanması ve analizi gibi konulara yoğunlaşılmak suretiyle  öğrencileri grafiklerle aşina kılırak ilerleyen dönemlerde bölümde verilecek olan diğer derslere temel teşkil edilmesi amaçlanmaktadır.

 

BAF 201 Finansal Matematik (3 0 3) (AKTS: 6)

Bu ders öğrencilere paranın zaman değeri şimdiki ve gelecek değer hesaplamaları anuite hesaplamaları sonsuz anuiteler tahvil ve hisse senetleri değerlemesi ile net bugünkü değer kavramlarının detaylı incelemesini sunmaktadır. Amortizasyon, basit faiz  bileşik faiz  efektif faiz ve vade  iç verim oranı  reel faiz oranları ve nakit akışları uygulanacak önemli konul ar arasındadır.

 

BAF 203 Bankacılık İşlemleri (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu derste operasyonel bankacılık konuları olan mevduatla bağlantılı bankacılık işlem ve araçları  kredi kartları  çek  senet havale EFT SWIFT spot ve rotatif krediler taksitli krediler sendikasyon kredileri yatırım amaçlı krediler teminat mektubu, akreditif ve harici garantiler işlenecektir.

 

BAF 204 sirket Finansmanı (3 0 3) (AKTS: 6)

Bu ders ileriki dönemlerde öğrencilerin alacakları portföy analizi  mali tablolar analizi  çalışma sermayesi yönetimi ve sermate bütçelemesi derslerine temel teşkil etmektedir. Konular şu şekildedir: proje değerlemesi ve değerlendirmesi risk ve getiri  portföy analizi  sermaye varlıklarını fiyatlama modeli sermaye maliyeti ve temettü dağıtım politikaları.

 

BAF 206 Finansta Bilgisayar Uygulamaları (3 0 3) (AKTS: 6)

Bu derste finans teorisinde yer verilen (sermaye varlıklarını fiyatlama modeli risk ölçümleri vb.) ve finansal araçların (hisse senedi  tahvil vb.) değerlemesinde kullanılan finansal formüllerin bilgisayar ortamında nasıl uygulanacağı ve finansal verilerin istatistiki analizinin (zaman serileri analizi vb.) nasıl yapılacağı anlatılmaktadır. Temelde excel programının işlevsel özellikleri tanıtılmakta; ileri aşamada ise Eviews stata vb. paket programlar vasıtasıyla istatistiki çalışmalar yapılmaktad ır.

 

BAF 301 Finansal Piyasalar ve Araçlar I (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu ders temel olarak finansal varlıkların ticaretinin yapıldığı finansal piyasa türlerini ve sınıflandırılmasını konu almaktadır. Bu bağlamda  bono  tahvil ve hisse senedi piyasaları  para ve sermaye piyasaları  birincil ve ikincil piyasalar  spot ve türe v piyasalar, borsa dışı ve örgütlü piyasalar üzerinde durulacaktır. Bu ders kapsamında ayrıca  işletmelerin menkul kıymet borsaları ve portföy yönetimi konularında vermesi gereken önemli yatırım kararları  uluslararası finans piyasaları  döviz piyasaları ve döviz kurları  Avro piyasaları ve araçları  uluslararası borç ve sermaye piyasaları  vadeli piyasalar  takas piyasaları ve ticari gelenekler incelenecektir

 

BAF 302 Finansal Piyasalar ve Araçlar II (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu derste bankacılıkta farklı finansman yöntemleri tartışılacaktır. Bu çerçevede; factoring işlemleri  factoringde taraflar factoring süreci  factoring türleri  forfaiting işlemleri  forfaitingde taraflar  forfaitingin süreci  forfaitingin  factoring den farkları leasing (finansal kiralama) işlemleri finansal kiralamada taraflar finansal kiralama türleri finansal kiralama süreci risk sermayesi  risk sermayesi kavramları  Avrupa risk sermayesi kuruluşu  risk sermayesinin özellikleri   risk sermayesi finansman türleri konuları incelenecektir.

 

BAF 303 Para, Banka ve Krediler (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu ders bankacılıkta kredi  faiz ve bankacılık türleri üzerine odaklanmıştır. Konular şunlardır: bankacılıkta kredi  faiz riski, açık pozisyon ve risk yönetimi  banka bilançoları ve bankaların kaydi para yaratma mekanizması; para arzının belir lenme mekanizmasında halkın  bankaların ve merkez bankasının rolü; merkez bankalarının para politikası araçları; para ve mali sistemler  faiz oranları ve tahvil fiyatları  faiz oranlarının vade yapısı  para politikası araçları  para politikası hedefle ri, mevduat genişlemesi ve para arzı  kredi politikaları ve kredilendirme süreçleri kredilerde faiz ve vade yapısı.

 

BAF 304 Banka Muhasebesi (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu ders  temel  olarak  şu  konuları  kapsamaktadır: temel  banka  muhasebesi   fonksiyonları ve  bölümleri   bankalarda muhasebe birimi organizasyonu banka mizanı mali tabloları nakit akım ve diğer tablolar sermaye yapısı banka yedekleri gelir-gider hesapları faiz hesapları.

 

BAF 305 Portföy Analizi (3 0 3) (AKTS: 6)

Bu ders temel olarak şu konuları kapsamaktadır: risk – getiri analizi Markowitz çeşitlendirme teorisi risk ortamında finansal varlıkları fiyatlandırma modelleri  metodoloji  teknik ve ölçüm yöntemleri  portföy yönetim stratejileri ve performans ölçümleri etkin piyasalar hipotezi ve çarpıklıkları asimetrik bilgi sinyal teorisi temettü teorisi ve politikaları türev ürünler.

 

BAF 306 Mali Tablolar Analizi (3 0 3) (AKTS: 6)

Bu ders muhasebe ve finansal tablolar hakkında temel bilgisi olan öğrencilere yönelik olup  daha geniş kapsamlı finansal analizlerin yapılması ve bu tablolardaki bilgilere dayanarak daha etkin kararlar alınması için finans ve kredi analistleri yatırımcılar ve işletme müdürleri gibi finansal tablo kullanıcılarına yardım etmek için hazırlanmıştır.  u dersin ana konuları; finansal tabloların nasıl okunacağı ve yorumlanacağı  çeşitli hesaplar arasındaki karşılıklı ilişkilerin değerlendirilmesi şirketlerin finansal pozisyonları  güçlü ve zayıf yönlerinin ölçülmesi için oran analizleri  nakit akış an alizleri ve trend analizlerinin gerçekleştirilmesi  karlılık analizleri  faaliyet ve öz varlık verimliliği  iş riski  kaldıraç etkisi  sermaye yapısı borçlanma politikaları mevcut sermaye yönetimidir.

 

BAF 308 Finans Laboratuvarı  (2 0 2) (AKTS: 3)

Bu derste, Bloomberg ve Foreks gibi veritabanlarının işlevleri  özellikleri ve önemleri vurgulanmak suretiyle finansal veri analizi amacıyla etkin olarak kullanılabilmesi amaçlanmaktadır.

 

BAF 309 Finansal Ekonometri I (3 0 3) (AKTS: 6)

Bu ders öğrencilere finansal ekonometri araştırması konusunda oluşturulmuş teorik çerçeveyi ve bu bağlamda geliştirilmiş deneysel ispatları sunacaktır. Ders kapsamında; en çok olabilirlik tahmini  tek değişkenli zaman dizileri ve finans uygulamaları  volatilite-koşullu çok değişirlilikli modelleri ve korelasyonlar – çok değişkenli GARCH modelleri  vektör öz bağlanımlı modeller sınırlı bağımlı değişken modelleri konuları tartışılacaktır.

 

BAF 310 Finansal Ekonometri II (3 0 3) (AKTS: 6)

Bu derste finansla ilişkili ekonometrik teknikler incelenmektedir. Dersin işlenişi esnasında öğrencilere konulara ilişkin gerekli bilgisayar programları detaylıca öğretilecek olup ayrıca finansal veriler üzerinde uygulamalar yapılacaktır.

 

BAF 401 Teknik Analiz (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu derste piyasaların işleyişine yönelik teknik analiz indikatörleri incelenmektedir. Konu başlıkları kısaca şu şekildedir: fiyat grafikleri  hareketli ortalamalar  destek ve direnç seviyeleri  trend  momentum  volatilite  dalga prensipleri, Japon mum grafikleri dinamik göstergeler.

 

BAF 402 Uluslararası Finans (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu derste uluslararası para ve döviz piyasaları döviz hareketlerinin teori ve pratikteki yorumları açık pozisyon ve faiz riski ve bunlardan korunma teknikleri incelenmektedir.

 

BAF 403 calışma Sermayesi Yönetimi (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu derste  çalışma sermayesi yönetimi  kurumsal nakit yönetimi ve bütçelemesi  alacak  borç ve stok yönetimi ve kontrol teknikleri  kısa vadeli yatırımların tahmin edilmesi ve planlanması ve çalışma sermayesi kapsamında kullanılan yöntem ve teknikler üzerinde durulmaktadır.

 

BAF 405 Sermaye Bütçelemesi (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu ders temel olarak şu konuları kapsamaktadır: Sermaye bütçeleme süreçleri  sermaye bütçeleme araç ve teknikleri yatırım projesi kararları  proje değerleme  paranın zaman değeri  net şimdiki değer  iç faiz oranı  iskontolu geri ödeme süresi  yöntemi   nakit  akış  tahminlerine  göre  karlılık  indeksi   birbirinden  bağımsız  ve  etkileşimli  projeler   yatırım zamanlaması kara geçiş analizi duyarlılık analizleri karar ağaçları sermaye maliyetleri enflasyon ve vergilendirme ağırlıklı ortalama maliyetler ve uluslararası yatırımlar

 

BAF 421 Aktif–Pasif Yöntemi (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu derste başta mevduat bankaları olmak üzere finans kurum ve kuruluşlarında finansal yönetim uygulamalarına ve düzenlemelerine odaklanılmaktadır. Öğrencilerden söz konusu kurum ve kuruluşların maruz kaldıkları riskler ile bu riskler karşılığında elde etmeyi bekledikleri getiri arasındaki tercih dengesine vakıf olmaları beklenmektedir.  u kapsamda, finansal sistemin güvenliği ve kalitesi açısından büyük önem arz eden aktif-pasif yönetimi ve risk yönetimi ile riskin yansıtılması konuları sermaye yeterliliğine ilişkin düzenlemelerin de ışığında detaylı bir şekilde irdelenmektedir.