×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

BAF 400 Yaz Stajı (AKTS: 5)

Öğrencilere pratik kazandırmayı amaçlayan kredisiz bir derstir.

 

BAF 404 Finansal Krizler (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu ders hem temel finansal kriz teorilerini, bunların finansal sistemlerin farklı alanlarındaki uygulamalarını, finansal krizlerin doğası, nedenleri ve sonuçlarını ele almakta hem de bankacılık krizlerine, döviz krizlerine ve kamu borcu krizlerine özel olarak odaklanarak ve finansal krizlerin oluş nedenler, ekonomilere maliyetleri ve daha az sıklıkta olması için izlenebilecek yöntemler gibi sorulara cevap arayarak son yüzyıldaki büyük finansal krizlerin incelemesini sunmaktadır.

 

BAF 406 Davranışsal Finans (3 0 3) (AKTS: 5)

Davranışsal  finans,  psikolojinin  yatırımcı  davranışına  ve  karar  verme  üzerindeki  etkisini  inceler. Bunun  yanında, geleneksel finansal ve ekonomik teorilerin, davranışsal kalıplar, önyargılar, deneyimsel tutumlar gibi insan davranışını açıklamaya çalışan kavramların bireysel yatırımcı davranışını, piyasa dinamiklerini ve firmalarda karar verme sürecini nasıl etkilediğini araştırır. Bu ders ayrıca; verimli piyasa hipotezleri, rasyonel kararlar, fayda teorileri, karar verme sürecindeki alternatif modellemeler, Risk ve Knightian belirsizlik durumları, Prospect teorisi, Sürü psikolojisi ve Anomaliler gibi konuları kapsamaktadır.

 

BAF 408 Finansal Piyasalarda Güncel Gelişmeler (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu derste finansal piyasalarda yaşanan güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelere yer verilmekte; öğrencilerin para politikası, finansal ve ekonomik göstergeler vb. konularda yorumlama kabiliyetinin geliştirmesi ve bunların finansal piyasalar ve varlık fiyatları üzerindeki etkilerini analiz edebilme imkanlarının artırılması amaçlanmaktadır.

 

BAF 410 Finansta Özel Konular (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu dersin içeriği öğrencilerin ilgi alanlarını dikkate alarak finans literatüründeki yeni tartışmalara uyumlu bir şekilde her dönem yeniden oluşturulacaktır.

 

BAF 411 cokuluslu Finansal Yönetim (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu ders temel olarak; finans ve bütçeleme kararlarının sınır ötesi uygulamalarını anlatmayı amaçlar. Bu ders ile öğrencilerin, sermaye maliyeti ve çok uluslu çalışma sermayesi yönetimi, sermaye yapısı ve borç politikası konuları gibi uluslararası fırsatların eşsiz yapısını yansıtan öngörülmüş nakit akışı düzenlemelerinin anlaşılmasını amaçlar. Ayrıca, döviz piyasaları ve para türevleri incelenecektir.

 

BAF 412 Firma Değerlemesi (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu dersin içeriğinde şirket değerinin ölçülmesine ve yönetilmesine ilişkin teorik ve pratik yaklaşımlar yer almaktadır. Bu kapsamda, derste şirket değerini etkileyen unsurların nasıl değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmakta; değerlemede gelir yaklaşımı, pazar yaklaşımı ve opsiyon yaklaşımı tartışılmaktadır. Bunlara ilave olarak, değerleme prosedürlerinin uygulanması, indirgeme oranlarının tespit edilmesi, birleşme ve devralmalara ilişkin sinerji değeri hesaplamalarının yapılması vb. birçok değerleme uygulamasına yer verilmektedir.

 

BAF 413 Piyasa Göstergeleri ve Sinyalleri (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu derste piyasa göstergelerinin finansal piyasaların anlaşılmasındaki rolü değerlendirilmektedir. Buna göre, derste öncü ve gecikmeli göstergeler ile teknik ve faaliyet döngüsü göstergeleri üzerinde durulmakta; bu göstergelerin finansal araçların değeri ve finansal piyasaların performansı üzerindeki etkilerine ilişkin detaylı açıklamalar yapılmaktadır

 

BAF 415 Banka Hukuku (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu derste genel olarak hukuk ve bankacılık hukuku kuralları işlenecektir. Bunlar; Genel Hukuk kuralları, Türk Banka Hukuku, banka hukukunun konusu, banka hukukunun kaynakları, bankacılık sektörünün örgütlenmesi, Banka İşletmesi kavramı (tanımı, nitelik v e özellikleri, türleri/mevduat açısından bağlı oldukları kurallar açısından, ülke mevzuatı açısından), bankaların kuruluşu, Bankaların faaliyete geçmesi, bankaların teşkilatına, çalışanlarına ve çalışma düzenine ilişkin hukuki düzenlemeler, bankacılık işlemleri/sözleşmeleri, bankaların yapamayacağı işlemler, bankaların iç denetimi ve dış denetimi, bankaların devir, birleşme, bölünme ve tasfiyeleri.

 

BAF 416 Portföy 0yunu (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu ders finansal piyasalar ve araçlar, finansal varlıkların değerlemesi, risk-getiri ilişkisi ve Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli ;SVFM , Arbitraj Fiyatlama Modeli ;AFM  ve Üç faktör modeli gibi temel teorilerle, varlık fiyatlama, portföy oluşturma ve portföy yönetimi stratejileri beraberinde portföy performans ölçümleri, piyasa verimliliği ve uyumsuzluğu, özellikle ticaret ve uygulamalarına yoğunlaşan teknik göstergeleri içeren ana piyasa göstergelerinin kavranmasını sağlayacak bir temel oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır.

 

BAF 417 Sigortacılık Prensipleri ve Uygulamaları (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu derste öğrencinin risk kavramını ve sigortanın riskle ilişkisini tüm yönleriyle anlaması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, dersin içeriğini sigortacılık ile ilgili temel kavramlar, yasal mevzuat ve sektördeki uygulamalar oluşturmaktadır.

 

BAF 418 Gayrimenkul Finansmanı ve Yatırımları (3 0 3) (AKTS: 5)

Özellikle Türkiye deneyimi düşünülünce hem haneler hem de ticari girişimler için “gayrimenkul”ün en cazibeli yatırım opsiyonlarından biri olduğu göz önünde bulundurulduğunda, ders en temel kavramlar, ilkeler, gayrimenkul varlıklara yönelik yatırım yapmada ve finansman kararlarında analitik yöntemler ve araçlara genel bir giriş sunmayı amaçlamaktadır.

 

BAF 419 Bankacılıkta 0zel Konular (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu dersin içeriği öğrencilerin ilgi alanlarını dikkate alarak bankacılık literatüründeki yeni tartışmalara uyumlu bir şekilde her dönem yeniden oluşturulacaktır.

 

BAF 420 Finansal Türevler (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu ders finansal türevler ve risk yönetimine sağlam bir temel teşkil edebilmek amacıyla hazırlanmıştır. Ders, kurumlar, teorik ve pratik konular arasında denge kurmakta olup eşit bir biçimde fiyatlama ve yatırım stratejilerini vurgulamak suretiyle öğrencileri finansal piyasalardaki riskler konusunda düşünmeye itmektedir.

 

BAF 430 Bağımsız Araştırma  (0 6 3) (AKTS: 5)

Bu derste öğrenci kendi belirleyeceği bir öğretim elemanının denetiminde ilgilendiği bir konu üzerine bitirme projesi hazırlayacaktır.